ZieZo-beurs

Over leven met minder zicht

NCB (Nederlandse Christelijke blinden- en slechtzienden Belangenvereniging)

Logo NCB

De NCB is sinds 1924 een diaconale organisatie met een gevestigde naam en veel dankbare leden. Zoals vanouds blijven we activiteiten organiseren die onderlinge betrokkenheid bij de leden bevordert. Tevens willen we opkomen voor de belangen van blinden en slechtzienden in de maatschappij, maar vooral in de kerken.

NCB is de organisatie waar men binnen de kerken met vragen terecht kan voor het faciliteren van gemeenteleden met een gezichtsbeperking. Daarnaast willen we heel praktische ondersteuning geven voor pastoraat en diaconaat aan deze doelgroep. Hierin willen we uiteraard samenwerken met andere organisaties die raakvlakken hebben. Het beleid van de NCB is er opgericht om de C van christelijk ook daadwerkelijk gestalte te geven.

De NCB heeft de Bijbel als grondslag. Er gaat veel kracht uit van Gods Woord, de christelijke levensbeschouwing en de band van liefde tot God en de naaste. De NCB is een kleine vereniging en onafhankelijk van de grotere oogverenigingen, z.g. patiëntenverenigingen, die gekoppeld zijn aan bepaalde oogziekten.

De activiteiten van de NCB zijn gericht op:
persoonlijke en sociale contacten;
organiseren van samenkomsten, gericht op ‘elkaar ontmoeten’ en ‘kunnen leren’ van opgedane ervaringen;
informatieverschaffing door het maandelijks contactblad ‘Onze Gids’ waarin o.a. oogheelkundige ontwikkelingen, hulpmiddelen en ervaringen van visueel gehandicapten beschreven staan;
medewerking aan maatschappelijke verbeteringen ten behoeve van visueel beperkten.

Wat kan de NCB voor ú doen?
De NCB is een landelijke organisatie, ingedeeld in regio’s. Iedere regio heeft een coördinator die alle contacten regelt. De NCB is financieel onafhankelijk. Een algemeen bestuur regelt de financiën en het beleid. Het lidmaatschap staat open voor ieder die instemt met de grondslag, visueel gehandicapt is of voor personen die een affiniteit hebben en betrokken zijn bij deze doelgroep.

De lidmaatschapskosten zijn laag en het lidmaatschap biedt veel voordelen:
u kunt gebruikmaken van alle genoemde activiteiten;
u krijgt hulp en korting bij aanschaf van hulpmiddelen;
u ontvangt hulp en korting bij aanschaf Christelijke lectuur, studieboeken, e.d.;
u kunt gebruik maken van de informatie voorziening via onze website www.ncb-belangen.nl;
visueel beperkte leden kunnen altijd begeleiding meenemen naar bijeenkomsten;
leden en begeleiders kunnen een vergoeding ontvangen voor reiskosten en kosten van bijeenkomsten;
alle leden kunnen gebruikmaken van de voordelen die verstrekt worden door de twee gelieerde stichtingen van de NCB: het Louis Braille Fonds (voor lectuur) en het Recreatie Fonds (voor hulpmiddelen, ondersteuning en bevordering recreatie).

Aanmelden als lid of donateur:
Graag nodigen wij u uit lid te worden van de NCB. U kunt dan genieten van de vele voordelen die de NCB u biedt! De lidmaatschapskosten zijn laag, zie website. U kunt zich ook aanmelden als donateur van de NCB. De NCB is een ANBI instelling waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Voor meer informatie:
telefoon : 038 – 427 04 48 (NCB-administratie)
e-mail : info@ncb-belangen.nl
website :  ncb-belangen.nl

© 2023 |